Specifikace činností

      Nabídka našich služeb spočívá zejména v :

 

 • komplexní agenda podvojného účetnictví dle zák. 563/91 Sb.
 • příprava a zpracování účetních dokladů, jejich kontrola, měsíční uzávěrka
 • vyhotovení roční zprávy o hospodaření
 • zpracování podkladů pro finanční, daňové a další orgány
 • kontrola prvotních účetních dokladů dodavatelů prací a materiálů
 • zpracování odměn představitelům a zaměstnancům společenství včetně přípravy podkladů pro zpracování k dani z příjmu
 • vyúčtování záloh fondu oprav na jednotlivé vlastníky dle podílů
 • evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek včetně všech změn
 • předpis, evidence a kontrola plateb jednotlivých vlastníků podle fondu oprav a záloh na služby spojené s bydlením
 • pravidelná aktualizace záloh na služby spojené s bydlením dle vývoje jejich cen a spotřeb po dohodě s výborem společenství
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace včetně archivace veškerých dokumentů společenství.
 • zajištění pravidelného ročního rozúčtování nákladů za dodané služby a to SV, TUV, teplo včetně zajištění odečtů 
 • vyhotovení ročního vyúčtování nákladů služeb spojených s bydlením na jednotlivé vlastníky dle platných předpisů. Jedná se o studenou vodu, teplou užitkovou vodu, teplo, osvětlení spol. prostor, úklid, výtah, případně další služby schválené shromážděním
 • provedení vypořádání vyúčtování / přeplatky, nedoplatky / pro jednotlivé vlastníky podle pokynů výboru SVJ
 • provedení zápisů a změn společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství, vedeného Krajským soudem dle platných právních předpisů
 • poskytování informací členům společenství a jiným osobám dle dispozic výboru společenství
 • vyhotovení potřebných podkladů pro žádost o úvěr
 • vedení přehledů o dlužnících předkládané výboru společenství, zasílání upozorňovacích dopisů dlužníkům
 • vypracování podkladů pro podání žaloby na dlužníky a to na základě pokynů výboru společenství
 • zajištění pojištění nemovitosti
 • zajištění havarijní služby, běžné údržby a oprav společných částí domu a to vždy po dohodě a dle pokynů výboru společenství
 • zajištění revizí a prohlídek všech technických zařízení v předepsaných lhůtách dle platné legislativy včetně odstranění zjištěných závad vždy však po dohodě s výborem společenství. Jedná se o výtahy, plynové odběrní zařízení, hromosvody, elektrické rozvody společných prostor, požární prohlídky, kontrola provozuschopnosti požárního vodovodu, ruční hasicí přístroje popř. další
 • spolupráce při velkých stavebních zakázkách v oblasti zadávacích podmínek, rozeslání výzvy uchazečům, příprava projektové dokumentace a smlouvy, provedení výběrového řízení, realizace zakázky včetně zajištění výkonu technického dozoru investora, dokončení stavby apod. vše za podmínky úzké součinnosti s výborem společenství
 • poradenská činnost pro společenství vlastníků jednotek včetně sledování všech legislativních změn
 • zajištění uzavírání smluv a kontrol jejich plnění u dodávek služeb spojených s bydlením. Jedná se o dodávky SV, TUV, tepla, elektrické energie
 • ve spolupráci s výborem společenství provádění kontrol technického stavu nemovitosti. Na základě výsledku kontroly navrhnout plán oprav a investic 
 • zajištění znaleckých či jiných odborných posudků
 • zastupování společenství v jednáních se všemi vnějšími partnery
 • příprava podkladů pro shromáždění společenství vlastníků jednotek / zajištění prostor, pozvánek, presenční listiny a dalších podkladů /
 • zajištění přítomnosti notáře na jednání – notářský zápis